Podmínky

ROZSAH A ÚPRAVY SPLATNOSTI

Souhlasíte s podmínkami a ujednáními uvedenými v Smlouvě týkající se Vašeho používání Webové stránky. Smlouva představuje celou a jedinou dohodu mezi Vámi a Softwarovým podnikem týkající se Vašeho používání Webové stránky a nahrazuje všechny předchozí nebo současné dohody, odvolání, záruky a/nebo porozumění týkající se Webové stránky. Můžeme Smlouvu čas od času upravit naším výhradním uvážením, bez konkrétního oznámení Vám. Nejnovější Smlouva bude zveřejněna na Webové stránce a měli byste Smlouvu přezkoumat před použitím Webové stránky. Pokračováním ve Vašem používání Webové stránky a/nebo Služeb souhlasíte s dodržováním všech podmínek a ujednání obsažených v Smlouvě platné v danou dobu. Proto pravidelně kontrolovat tuto stránku na aktualizace a/nebo změny.

POŽADAVKY

Webová stránka a služby jsou dostupné pouze jednotlivcům, kteří mohou uzavřít právně závazné smlouvy podle příslušných zákonů. Webová stránka a služby nejsou určeny pro použití osobami mladšími osmnáct (18) let. Pokud jste mladší osmnáct (18) let, nemáte právo používat a/nebo přistupovat k Webové stránce a/nebo službám.

POPIS SLUŽEB

Dodavatelské služby

Vyplněním příslušných objednávkových formulářů můžete získat nebo se pokusit získat určité produkty a/nebo služby z webu. Produkty a/nebo služby nabízené na webu mohou obsahovat popisy, které jsou poskytovány přímo výrobci nebo distributory třetích stran. TheSoftware nepředstavuje ani neposkytuje záruky, že popisy takových položek jsou přesné a úplné. Rozumíte a souhlasíte, že TheSoftware nenese žádnou odpovědnost za vaši neschopnost získat produkty a/nebo služby ze stránek nebo za jakýkoli spor se prodejcem, distributorem nebo koncovými spotřebiteli produktu. Rozumíte a souhlasíte, že TheSoftware vám ani žádné třetí straně nebudou odpovědné za jakýkoli nárok související s nabízenými produkty a/nebo službami na webu.

SOUTĚŽE

Občas TheSoftware nabízí propagační ceny a další ocenění prostřednictvím soutěží. Poskytnutím pravdivých a přesných informací v souvislosti s příslušným registračním formulářem pro soutěž a souhlasem se Zásadami oficiální soutěže platnými pro každou soutěž se můžete zaregistrovat a mít šanci vyhrát propagované ceny prostřednictvím každé soutěže. Pro zúčastnění se soutěží uvedených na webových stránkách je nejprve nutné plně vyplnit příslušný registrační formulář. Souhlasíte s tím, že poskytnete pravdivé, přesné, aktuální a úplné údaje pro registraci do soutěže. TheSoftware má právo odmítnout jakékoli údaje registrace do soutěže, pokud se výlučným rozhodnutím TheSoftware rozhodne, že: (i) porušujete jakoukoli část Smlouvy; a/nebo (ii) údaje registrace do soutěže, které jste poskytli, jsou neúplné, podvodné, duplicitní nebo jiným způsobem nepřijatelné. TheSoftware si vyhrazuje právo kdykoli a za jakýchkoli okolností změnit kritéria registrace dat, podle svého vlastního uvážení.

LICENČNÍ UDĚLENÍ

Jako uživatel webové stránky máte uděleno neexkluzivní, ne převoditelné, odvolatelné a omezené oprávnění přistupovat a používat webovou stránku, obsah a související materiály v souladu s dohodou. Společnost Software může kdykoli a z jakéhokoli důvodu toto oprávnění ukončit. Webovou stránku a obsah můžete používat jen na jednom počítači pro osobní nekomerční použití. Žádná část webové stránky, obsahu, soutěží a/nebo služeb nesmí být reprodukována v jakékoli formě nebo začleněna do jakéhokoli systému pro vyhledávání informací, elektronického nebo mechanického. Nepoužíváte, kopírujete, napodobujete, klonujete, pronajímáte, prodáváte, modifikujete, dekompilujete, rozebíráte, reverzně inženýrujete nebo převádíte webové stránky, obsah, soutěže a/nebo služby nebo jakoukoli jejich část. Společnost Software si vyhrazuje veškerá práva, která nejsou výslovně udělena v dohodě. Nesmíte použít žádné zařízení, software nebo rutinu k zasahování nebo pokusu o zasahování do správného fungování webové stránky. Nesmíte podnikat žádné kroky, které by zaváděly neoprávněnou nebo nepřiměřeně velkou zátěž na infrastrukturu Softwaru. Vaše právo používat webové stránky, obsah, soutěže a/nebo služby není převoditelné.

PODRUŽENÁ PRÁVA

Obsah, organizace, grafika, design, kompilace, magnetický překlad, digitální konverze, software, služby a další záležitosti týkající se webové stránky, obsahu, soutěží a služeb jsou chráněny příslušnými autorskými právy, ochrannými známkami a dalšími vlastnickými (včetně, ale nejen omezeno na, práva duševního vlastnictví) právy. Kopírování, redistribuce, publikování nebo prodej jakékoliv části webové stránky, obsahu, soutěží a/nebo služeb je přísně zakázáno. Systémové dotahování materiálu z webové stránky, obsahu, soutěží a/nebo služeb prostřednictvím automatizovaných prostředků nebo jakékoliv jiné formy scrapingu nebo extrakce dat za účelem vytvoření nebo sestavení, přímo nebo nepřímo, sbírky, kompilace, databáze nebo adresáře bez písemného souhlasu od společnosti TheSoftware je zakázáno. Nedostanete vlastnická práva na žádný obsah, dokument, software, služby nebo jiné materiály zobrazené na nebo prostřednictvím webové stránky, obsahu, soutěží a/nebo služeb. Uveřejnění informací nebo materiálů na webové stránce nebo skrze služby od společnosti TheSoftware neznamená odstoupení od jakéhokoliv práva na tyto informace a/nebo materiály. Jméno a logo společnosti TheSoftware a všechny související grafiky, ikony a názvy služeb jsou ochrannými známkami společnosti TheSoftware. Všechny ostatní ochranné známky zobrazené na webové stránce nebo skrze služby jsou vlastnictvím příslušných vlastníků. Použití jakékoliv ochranné známky bez příslušného písemného souhlasu vlastníka je přísně zakázáno.

HYPERLINKOVÁNÍ NA WEBOVÉ STRÁNKY, CO-BRANDING, „FRAMING“ A/NEBO ODKAZOVÁNÍ NA WEBOVÉ STRÁNKY JE ZAKÁZANÉ

Pokud není výslovně povoleno společností TheSoftware, nikdo nesmí vytvořit hypertextový odkaz na Webové stránky nebo jejich části (včetně, avšak neomezujíc se na logotypy, obchodní značky, branding nebo autorský materiál) do svých webových stránek nebo webových prostorů z jakéhokoliv důvodu. Další takovou zakázanou činností je „framing“ Webových stránek a/nebo odkazování na Uniform Resource Locator (URL) Webových stránek v jakýchkoliv komerčních nebo nekomerčních médiích bez předchozího písemného svolení společnosti TheSoftware. Výslovně souhlasíte s tím, že budete spolupracovat s Webovými stránkami na odstranění nebo ukončení takového obsahu nebo činnosti. Tímto uznáváte, že budete plně odpovádat za všechny s tím související škody.

ÚPRAVY, SMAZÁNÍ A MODIFIKACE

Vyhrazujeme si právo v našem výhradním uvážení upravovat a/nebo mazat všechny dokumenty, informace nebo jiný obsah zobrazující se na webové stránce.

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY ZPŮSOBENÉ STAHOVÁNÍM

Návštěvníci stahují informace ze stránky na vlastní nebezpečí. Software neručí za to, že taková stahování jsou bez poškození počítačových kódů včetně, ale nelimitovaně na, viry a červy.

ODOŠKODNĚNÍ

Souhlasíte, že budete odškodňovat a zajistíte TheSoftware, každou z jejich mateřských, dceřiných společností a partnerských společností a každého z jejich příslušných členů, úředníků, ředitelů, zaměstnanců, zástupců, spolubratrů a/nebo ostatních partnerů bez zbytečného rizika a proti jakémukoli a veškerým nárokům, výdajům (včetně rozumných nákladů na advokáty), škodám, žalobám, nákladům, požadavkům a/nebo rozsudkům, kterékoliv třetí strana podalo, vznikly přímým nebo nepřímým důsledkem: (a) vašeho používání Webových stránek, Služeb, Obsahu a/nebo vstupu do jakéhokoli soutěže; (b) vašeho porušení Smlouvy; a/nebo (c) vašeho porušení práv jiné osoby a/nebo právnické osoby. Ustanovení tohoto odstavce jsou prospěchem společnosti TheSoftware, každé z jejich mateřských, dceřiných a/nebo partnerských společností a každého z jejich příslušných úředníků, ředitelů, členů, zaměstnanců, zástupců, akcionářů, licenciantů, dodavatelů a/nebo právníků. Každá z těchto osob a právnických osob má právo tyto ustanovení uplatnit a vymáhat přímo proti vám ve svůj vlastní prospěch.

INTERNETOVÉ STRÁNKY TŘETÍCH STRAN

Webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné internetové stránky a/nebo vás odkázat na ně, včetně, ale neomezujíc se na ty, které vlastní a provozují poskytovatelé třetích stran. Protože TheSoftware nemá žádnou kontrolu nad takovými internetovými stránkami a/nebo zdroji, bereš na vědomí a souhlasíš s tím, že TheSoftware nenese odpovědnost za dostupnost takových internetových stránek a/nebo zdrojů. Navíc, TheSoftware nezaručuje a není odpovědný a nepřebírá žádnou odpovědnost za jakékoli podmínky, zásady ochrany osobních údajů, obsah, reklamu, služby, produkty a/nebo jiné materiály na takových internetových stránkách třetích stran nebo zdrojích, ani za jakékoliv škody a/nebo ztráty, které z nich vzniknou.

OCHRANA SOUKROMÍ/INFORMACE PRO NÁVŠTĚVNÍKA

Použití webové stránky a všech komentářů, zpětné vazby, informací, registračních údajů a/nebo materiálů, které podáte prostřednictvím webové stránky nebo spojené se webovou stránkou, podléhá naší ochrany soukromí. Vyhrazujeme si právo používat všechny informace týkající se vašeho používání webové stránky a všechny ostatní osobní identifikovatelné informace, které nám poskytnete, v souladu s podmínkami naší ochrany soukromí. Pro zobrazení naší ochrany soukromí klikněte zde.

Jakýkoli pokus jakéhokoli jednotlivce, ať už zákazníka TheSoftware či nikoli, poškodit, zničit, zasahovat do, vandalizovat a/ nebo jinak narušovat činnost webové stránky je porušením trestního a občanského práva a TheSoftware bude důsledně postihovat veškerá opatření v tomto smyslu proti jakékoli dotčené osobě nebo subjektu v plném rozsahu povoleném zákonem a spravedlností.