Terms

PHẠM VI VÀ SỬA ĐỔI CỦA HIỆP ĐỊNH

Bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện được trình bày trong Hiệp định liên quan đến việc sử dụng trang web này. Hiệp định này tạo thành toàn bộ và chỉ hiệp định duy nhất giữa bạn và The Software liên quan đến việc sử dụng trang web này và thay thế tất cả các hiệp định, đại diện, bảo đảm và/hoặc hiểu biết trước hoặc đồng thời liên quan đến trang web này. Chúng tôi có thể sửa đổi Hiệp định này từ thời điểm này đến thời điểm khác theo quyền định đoạt của chúng tôi, mà không cần thông báo cụ thể cho bạn. Hiệp định mới nhất sẽ được đăng trên trang web, và bạn nên xem lại Hiệp định trước khi sử dụng trang web. Bằng việc tiếp tục sử dụng trang web và/hoặc Dịch vụ, bạn đồng ý tuân thủ tất cả các điều khoản và điều kiện được quy định trong Hiệp định có hiệu lực từ thời điểm đó. Do đó, bạn nên thường xuyên kiểm tra trang này để cập nhật và/hoặc thay đổi.

YÊU CẦU

Trang web và Dịch vụ chỉ dành riêng cho cá nhân có thể ký kết hợp đồng pháp lý theo quy định pháp luật hiện hành. Trang web và Dịch vụ không dành cho người dùng dưới 18 tuổi. Nếu bạn chưa đủ 18 tuổi, bạn không được phép sử dụng và/hoặc truy cập vào Trang web và/hoặc Dịch vụ.

MÔ TẢ CÁC DỊCH VỤ

Dịch vụ Nhà cung cấp

Bằng cách hoàn thành các biểu mẫu đặt hàng tương ứng, bạn có thể thu được hoặc cố gắng thu được một số sản phẩm và/hoặc dịch vụ cụ thể từ Trang web. Các sản phẩm và/hoặc dịch vụ được trưng bày trên Trang web có thể chứa các mô tả được cung cấp trực tiếp bởi các nhà sản xuất hoặc nhà phân phối của bên cung cấp thứ ba cho các mặt hàng đó. TheSoftware không đại diện hoặc bảo đảm rằng các mô tả về các mặt hàng đó là chính xác hoặc đầy đủ. Bạn hiểu và đồng ý rằng TheSoftware không chịu trách nhiệm hoặc có trách nhiệm nào về khả năng của bạn để thu được sản phẩm và/hoặc dịch vụ từ Trang web hoặc về bất kỳ tranh chấp nào với người bán, nhà phân phối và người tiêu dùng cuối cùng của sản phẩm. Bạn hiểu và đồng ý rằng TheSoftware sẽ không chịu trách nhiệm đối với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến bất kỳ sản phẩm và/hoặc dịch vụ được cung cấp trên Trang web.

CÁC CUỘC THI

Từ thời gian này đến thời gian khác, TheSoftware cung cấp các giải thưởng khuyến mãi và phần thưởng khác thông qua Các cuộc thi. Bằng việc cung cấp thông tin chính xác và đúng sự thật trong kết nối với mẫu đăng ký Cuộc thi áp dụng, và đồng ý tuân thủ các Quy tắc Cuộc thi chính thức áp dụng cho mỗi Cuộc thi, bạn có thể tham gia để có cơ hội nhận các giải thưởng khuyến mãi được cung cấp thông qua mỗi Cuộc thi. Để tham gia vào Các cuộc thi được giới thiệu trên Trang web, bạn phải hoàn thành đầy đủ mẫu đăng ký phù hợp. Bạn đồng ý cung cấp dữ liệu Đăng ký Cuộc thi chân thật, chính xác, hiện tại và đầy đủ. TheSoftware có quyền từ chối bất kỳ Dữ liệu Đăng ký Cuộc thi nào mà trong quyền điều độc đáo duy nhất của TheSoftware xác định: (i) bạn vi phạm bất kỳ phần nào của Thỏa thuận; và/hoặc (ii) Dữ liệu Đăng ký Cuộc thi mà bạn cung cấp không đầy đủ, gian lận, trùng lặp hoặc không chấp nhận được theo cách nào đó. TheSoftware có thể thay đổi tiêu chí Dữ liệu Đăng ký bất kỳ lúc nào, theo quyền duy nhất của nó.

LICENSE GRANT

Là một người dùng của trang web, bạn được cấp một giấy phép phi độc quyền, không chuyển nhượng, có thể thu hồi và giới hạn để truy cập và sử dụng trang web, Nội dung và các tài liệu liên quan theo thoả thuận. Phần mềm này có thể chấm dứt giấy phép này vào bất kỳ thời điểm nào vì bất kỳ lý do nào. Bạn có thể sử dụng trang web và nội dung trên một máy tính cho sử dụng cá nhân và không thương mại của riêng bạn. Không một phần của trang web, Nội dung, Các cuộc thi và/hoặc Dịch vụ có thể được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào hoặc được tích hợp vào bất kỳ hệ thống truy xuất thông tin điện tử hoặc cơ khí nào. Bạn không được sử dụng, sao chép, mô phỏng, nhân bản, cho thuê, cho thuê lại, bán, sửa đổi, dịch ngược, phân tích, phân tích ngược hay chuyển giao trang web, Nội dung, Các cuộc thi và/hoặc Dịch vụ hoặc bất kỳ phần nào của chúng. Phần mềm này giữ lại bất kỳ quyền hạn nào không được trao đặc biệt trong thoả thuận. Bạn không được sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm hoặc thủ tục nào để can thiệp hoặc cố gắng can thiệp vào việc hoạt động đúng đắn của trang web. Bạn không được thực hiện bất kỳ hành động nào gây ra tải trọng không hợp lý hoặc không cân xứng lớn cho cơ sở hạ tầng của Phần mềm. Quyền của bạn để sử dụng trang web, Nội dung, Các cuộc thi và/hoặc Dịch vụ không thể chuyển nhượng.

QUYỀN RIÊNG

Nội dung, tổ chức, đồ họa, thiết kế, tổng hợp, dịch từ từ điển, chuyển đổi kỹ thuật số, phần mềm, dịch vụ và các vấn đề khác liên quan đến Trang web, Nội dung, Cuộc thi và Dịch vụ được bảo hộ dưới quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm nhưng không giới hạn quyền tác giả, nhãn hiệu và quyền sở hữu khác. Việc sao chép, phân phối lại, xuất bản hoặc bán bất kỳ phần nào của Trang web, Nội dung, Cuộc thi và/hoặc Dịch vụ bởi bạn là nghiêm cấm. Việc trích xuất tự động thông tin từ Trang web, Nội dung, Cuộc thi và/hoặc Dịch vụ bằng cách sử dụng phương tiện tự động hoặc bất kỳ hình thức thu thập dữ liệu hoặc cào dữ liệu nào để tạo hoặc tổng hợp trực tiếp hoặc gián tiếp một bộ sưu tập, tổng hợp, cơ sở dữ liệu hoặc thư mục mà không có sự cho phép bằng văn bản từ TheSoftware là nghiêm cấm. Bạn không có quyền sở hữu đối với bất kỳ nội dung, tài liệu, phần mềm, dịch vụ hoặc tài liệu khác được xem trên hoặc thông qua Trang web, Nội dung, Cuộc thi và/hoặc Dịch vụ. Việc đăng thông tin hoặc tài liệu trên Trang web hoặc bởi Dịch vụ của TheSoftware không xem như là việc từ bỏ bất kỳ quyền nào đối với thông tin hoặc tài liệu đó. Tên và biểu trưng TheSoftware, và tất cả các biểu trưng đồ họa, biểu tượng và tên dịch vụ liên quan đến nó, là nhãn hiệu của TheSoftware. Tất cả các nhãn hiệu khác xuất hiện trên Trang web hoặc thông qua Dịch vụ đều thuộc sở hữu của các chủ sở hữu tương ứng của chúng. Sử dụng bất kỳ nhãn hiệu nào mà không có sự đồng ý bằng văn bản từ chủ sở hữu tương ứng là nghiêm cấm.

VIỆC TẠO LIÊN KẾT ĐẾN WEBSITE, ĐỐI TÁC CÙNG THƯƠNG HIỆU, QUÁ TRÌNH „ĐÓNG KHUNG“ VÀ/HOẶC THAM KHẢO WEBSITE BỊ CẤM

Trừ khi được TheSoftware ủy quyền rõ ràng, không ai được tạo liên kết đến Website hoặc một phần của nó (bao gồm, nhưng không giới hạn, logotypes, thương hiệu, nhãn hiệu hoặc tài liệu có bản quyền) cho trang web hoặc không gian web của họ với bất kỳ lí do nào. Hơn nữa, việc „đóng khung“ Website và/hoặc tham khảo Định vị Tài nguyên Thống nhất („URL“) của Website trên bất kỳ phương tiện thương mại hoặc phi thương mại nào mà không có sự cho phép trước đó, rõ ràng, bằng văn bản của TheSoftware là cấm kị. Bạn đồng ý cụ thể hợp tác với Website để loại bỏ hoặc ngừng, tuỳ trường hợp, bất kỳ nội dung hoặc hoạt động như vậy. Bạn thông qua đây công nhận rằng bạn sẽ chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào liên quan đến việc này.

SỬA, XÓA VÀ SỬA ĐỔI

Chúng tôi giữ quyền theo quyết định của chúng tôi để chỉnh sửa và/hoặc xóa bỏ bất kỳ tài liệu, thông tin hoặc nội dung khác xuất hiện trên trang web.

MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM VỀ HẠI DO VIỆC TẢI VỀ

Khách truy cập tải thông tin từ trang web này tự chịu rủi ro. TheSoftware không đảm bảo rằng các tệp tải về không chứa các mã máy tính gây hại, bao gồm nhưng không giới hạn virus và sâu máy tính.

BỒI THƯỜNG

Bạn đồng ý bồi thường và miễn trừ TheSoftware, cha mẹ, công ty con và liên kết của họ, và mỗi thành viên, quan chức, giám đốc, nhân viên, đại lý, đồng nhãn hiệu và/hoặc các đối tác khác, không gánh hàng loạt các khiếu nại, chi phí (bao gồm phí luật sư hợp lý), thiệt hại, vụ kiện, chi phí, đòi hỏi và/hoặc các phán quyết, do bên thứ ba nào đó phát sinh từ hoặc liên quan đến: (a) việc sử dụng của bạn trên Trang web, Dịch vụ, Nội dung và/hoặc tham gia vào bất kỳ cuộc thi nào; (b) vi phạm của bạn đối với Thỏa thuận; và/hoặc (c) vi phạm của bạn đối với bất kỳ quyền lợi nào của cá nhân và/hoặc tổ chức khác. Các điều khoản của đoạn này có lợi cho TheSoftware, cha mẹ, công ty con và/hoặc liên kết của họ, và từng cá nhân và/hoặc tổ chức này đều có quyền khẳng định và thi hành trực tiếp các điều khoản này đối với bạn trên tên riêng của nó.

CÁC WEBSITE BÊN THỨ BA

Trang web có thể cung cấp các liên kết và/hoặc giới thiệu bạn đến các trang web và/hoặc nguồn tài nguyên Internet khác, bao gồm nhưng không giới hạn, những trang web sở hữu và điều hành bởi Nhà cung cấp bên thứ ba. Bởi vì TheSoftware không kiểm soát được những trang web và/hoặc nguồn tài nguyên của bên thứ ba này, bạn đồng ý và xác nhận rằng TheSoftware không chịu trách nhiệm về tính khả dụng của những trang web và/hoặc nguồn tài nguyên của bên thứ ba này. Hơn nữa, TheSoftware không xác nhận và không chịu trách nhiệm hoặc có trách nhiệm đối với bất kỳ điều kiện, chính sách bảo mật, nội dung, quảng cáo, dịch vụ, sản phẩm và/hoặc tài liệu khác tại hoặc có sẵn từ những trang web hoặc nguồn tài nguyên của bên thứ ba này, hoặc với bất kỳ thiệt hại và/hoặc tổn thất nào phát sinh từ đó.

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT/THÔNG TIN KHÁCH TRUY CẬP

Sử dụng Trang web và tất cả các ý kiến, phản hồi, thông tin, Dữ liệu Đăng ký và / hoặc tài liệu mà bạn gửi qua hoặc liên quan đến Trang web này đều tuân thủ Chính sách bảo mật của chúng tôi. Chúng tôi giữ quyền sử dụng tất cả thông tin liên quan đến việc sử dụng Trang web của bạn và bất kỳ thông tin cá nhân nào khác do bạn cung cấp, theo các điều khoản của Chính sách bảo mật của chúng tôi. Để xem Chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng nhấp vào đây.

Bất kỳ nỗ lực nào của bất kỳ cá nhân nào, có phải là khách hàng của TheSoftware hay không, để gây hại, phá hủy, làm hỏng, phá hoại và/hoặc can thiệp vào hoạt động của Trang web, đều là vi phạm pháp luật hình sự và dân sự và TheSoftware sẽ kiên quyết theo đuổi tất cả các biện pháp có thể trong trường hợp này đối với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức vi phạm nào đến mức tối đa cho phép bởi luật pháp và công bằng.