Podmienky

ROZSAH A ÚPRAVA ZMLUVY

Súhlasíte s podmienkami a ustanoveniami uvedenými v Zmluve týkajúcej sa vašej používania Webovej stránky. Zmluva tvorí celú a jedinú dohodu medzi vami a Softwarem týkajúcu sa vášho používania Webovej stránky a nahradzuje všetky predchádzajúce alebo súčasné dohody, vyjadrenia, záruky a/alebo porozumenia týkajúce sa Webovej stránky. Môžeme meniť Zmluvu podľa našej výhradného uváženia bez špecifického upozornenia na vás. Najnovšia Zmluva bude zverejnená na Webovej stránke a mali by ste si ju prečítať pred použitím Webovej stránky. Súhlasom s pokračujúcim používaním Webovej stránky a/alebo Služieb sa týmto zaväzujete dodržiavať všetky podmienky a ustanovenia obsiahnuté v Zmluve, platné v tom čase. Preto by ste mali pravidelne kontrolovať túto stránku pre aktualizácie a/alebo zmeny.

POŽIADAVKY

Webová stránka a služby sú dostupné iba pre jednotlivcov, ktorí môžu uzatvárať zmluvy zákonne v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Webová stránka a služby nie sú určené na používanie zo strany osôb mladších ako osemnásť (18) rokov. Ak ste mladší ako osemnásť (18) rokov, nemáte povolenie používať a/alebo pristupovať k webovej stránke a/alebo službám.

POPIS SLUŽIEB

Služby poskytovateľa

Dokončením príslušných formulárov objednávok môžete získať alebo sa pokúsiť získať určité produkty a/alebo služby zo stránky. Produkty a/alebo služby prezentované na stránke môžu obsahovať popisy, ktoré poskytujú priamo výrobcovia alebo distribútori tretích strán. Software nepreukazuje ani nezaručuje, že popisy týchto položiek sú presné alebo úplné. Rozumiete a súhlasíte s tým, že Software nie je zodpovedný ani nezodpovedá za akýkoľvek spôsob vášho neschopnosti získať produkty a/alebo služby zo stránky alebo za akýkoľvek spor so predajcom, distribútorom produktu a spotrebiteľom koncového používateľa. Rozumiete a súhlasíte s tým, že Software vám ani žiadnej tretej strane nebude zodpovedný za akýkoľvek nárok súvisiaci s akýmikoľvek produktmi a/alebo službami ponúkanými na stránke.

SÚŤAŽE

Od času k času ponúka TheSoftware promócie, ceny a iné odmeny prostredníctvom súťaží. Poskytnutím pravdivých a presných informácií vo vzťahu k príslušnému registračnému formuláru a súhlasom s Oficiálnymi pravidlami súťaže platnými pre každú súťaž, máte šancu vyhrať ponúkané promočné ceny prostredníctvom každej súťaže. Ak chcete vstúpiť do súťaží uvedených na webovej stránke, musíte najprv plne vyplniť príslušný registračný formulár. Súhlasíte s tým, že poskytnete pravdivé, presné, aktuálne a úplné údaje o registrácii pre súťaže. TheSoftware má právo odmietnuť akékoľvek údaje registrácie, ak sa zistí, že výhradne a výlučne v rozhodnutí TheSoftware, (i) ste porušili akékoľvek ustanovenie Zmluvy; a/alebo (ii) údaje registrácie, ktoré ste poskytli, sú neúplné, zavádzajúce, duplicitné alebo na iný spôsob neprijateľné. TheSoftware si môže kritériá registrácie kedykoľvek zmeniť výlučne a podľa svojho uváženia.

PRIDELITEV LICENCE

Kot uporabnik spletne strani vam je podeljena neizključna, neprenosljiva, preklicna in omejena licenca za dostop in uporabo spletne strani, vsebine in povezanega materiala v skladu z dogovorom. Programska oprema lahko to licenco kadar koli prekine iz katerega koli razloga. Spletno stran in vsebino lahko uporabljate na enem računalniku za osebno, nekomercialno uporabo. Noben del spletne strani, vsebine, tekmovanj in/ali storitev se ne sme reproducirati v nobeni obliki ali vključevati v noben sistem za iskanje informacij, elektronski ali mehanski. Ne smete uporabljati, kopirati, upodabljati, klonirati, najeti, oddajati, prodajati, spreminjati, dekomprimirati, razstavljati, inženirirati ali prenesti spletne strani, vsebine, tekmovanj in/ali storitev ali katerega koli dela teh. Programska oprema si pridržuje vse pravice, ki niso izrecno podeljene v dogovoru. Ne smete uporabljati nobene naprave, programske opreme ali rutine, ki bi posegala ali poskušala posegati v pravilno delovanje spletne strani. Ne smete sprejeti nobene ukrepe, ki bi nepomembno ali neustrezno obremenjevali infrastrukturo Programske opreme. Vaša pravica do uporabe spletne strani, vsebine, tekmovanj in/ali storitev ni prenosljiva.

INDUSTRIÁLNE PRÁVA

Obsah, organizácia, grafika, dizajn, zostavenie, magnetický preklad, digitálna konverzia, softvér, služby a iné veci súvisiace so Stránkou, Obsahom, Súťažami a Službami sú chránené podľa príslušných autorských práv, ochranných známok a iných priemyselných práv (vrátane, ale nie obmedzené na, práva duševného vlastníctva). Kopírovanie, distribúcia, publikovanie alebo predaj akéhokoľvek časti Stránky, Obsahu, Súťaží a/alebo Služieb je prísne zakázané. Systématické získavanie materiálov zo Stránky, Obsahu, Súťaží a/alebo Služieb pomocou automatizovaných prostriedkov alebo akéhokoľvek iného spôsobu scrapingu alebo extrahovania dát za účelom vytvorenia alebo zostavenia, priamo alebo nepriamo, zbierky, zostavy, databázy alebo adresára bez písomného súhlasu od spoločnosti TheSoftware je zakázané. Nezískavate vlastnícke práva k žiadnemu obsahu, dokumentu, softvéru, službám alebo iným materiálom zobrazeným na alebo prostredníctvom Stránky, Obsahu, Súťaží a/alebo Služieb. Zverejnenie informácií alebo materiálov na Stránke alebo prostredníctvom Služieb spoločnosťou TheSoftware nepredstavuje odrieknutie sa akéhokoľvek práva na takéto informácie a/alebo materiály. Názov a logo spoločnosti TheSoftware a všetky súvisiace grafiky, ikony a názvy služieb sú ochrannými známkami spoločnosti TheSoftware. Všetky ostatné ochranné známky zobrazujúce sa na Stránke alebo prostredníctvom Služieb sú majetkom ich príslušných vlastníkov. Používanie akejkoľvek ochrannej známky bez príslušného písomného súhlasu vlastníka je prísne zakázané.

Nasmerjanje na spletno stran, skupno povezovanje, “usmerjanje” in/ali sklicevanje na spletno mesto je prepovedano

Razen če TheSoftware izrecno pooblasti, nihče ne sme spletno stran naslavljati s hiperpovezavo ali posameznimi deli (vključno, vendar ne omejeno na logotipe, blagovne znamke, blagovne znamke ali avtorsko zaščitene materiale) na svojo spletno stran ali spletno prireditveno mesto iz kakršnegakoli razloga. Poleg tega je “usmerjanje” spletne strani in/ali sklicevanje na enotni lokator sredstev (“URL”) spletne strani v kakršnikoli komercialni ali neprofitni medij brez predhodnega pisnega dovoljenja TheSoftware strogo prepovedano. Izrecno se strinjate, da boste sodelovali s spletnim mestom pri odstranjevanju ali prenehanju takšne vsebine ali dejavnosti. Hkrati priznavate, da ste odgovorni za morebitno škodo, ki je s tem povezana.

UPRAVOVANIE, MAZANIE A ÚPRAVA

Vyhradzujeme si právo podľa vlastného uváženia upraviť a/alebo vymazať akékoľvek dokumenty, informácie alebo iný obsah zobrazený na webovej stránke.

OZNÁMENIE O ZODPOVEDNOSTI ZA POŠKODENIE SPÔSOBENÝCH STIAHNOTÍMI

Návštevníci si zo stránky sťahujú informácie na vlastné riziko. TheSoftware neručí, že tieto sťahovania sú bez poškodených počítačových kódov vrátane, ale nie obmedzené na, vírusy a červy.

OCHRANA PROTI ŠKODÁM

Súhlasíte s tým, že budete platiť odškodné a zaručíte TheSoftware, každému z ich matiek, dcérskych spoločností a pobočiek, ako aj každému z ich členov, úradníkov, riaditeľov, zamestnancov, agentov, spolupartnerov a / alebo iných partnerov, bezpečné pred akýmikoľvek nárokmi, výdavkami (vrátane primeraných poplatkov advokátov), škodami, žalobami, nákladmi, požiadavkami a / alebo rozsudkami, ktorékoľvek tretja strana podá, ktoré vznikli v dôsledku: (a) vášho používania Webovej stránky, Služieb, Obsahu a / alebo vstupu do akéhokoľvek súťaže; (b) vaše porušenie Zmluvy; a / alebo (c) vaše porušenie práv iného jednotlivca a / alebo subjektu. Ustanovenia tohto odseku sú pre výhodu TheSoftware, každého z ich matiek, dcérskych spoločností a / alebo pobočiek, ako aj každého z ich príslušných úradníkov, riaditeľov, členov, zamestnancov, agentov, akcionárov, licenciantov, dodávateľov a / alebo advokátov. Každý z týchto jednotlivcov a subjektov má právo tieto ustanovenia uplatňovať a vymáhať priamo voči vám vlastným menom.

TRETÍ STRANY STRÁNKY

Stránka môže obsahovať odkazy na iné internetové stránky a/alebo Vás odkázať na iné zdroje vrátane, ale nie výlučne, tých, ktoré vlastnia a prevádzkujú poskytovatelia tretích strán. Pretože TheSoftware nemá kontrolu nad takýmito internetovými stránkami a/alebo zdrojmi tretích strán, týmto potvrdzujete a súhlasíte, že TheSoftware nie je zodpovedný za dostupnosť takýchto internetových stránok a/alebo zdrojov tretích strán. Ďalej, TheSoftware neodporúča a nie je zodpovedný alebo zodpovedný za akékoľvek podmienky, zásady ochrany osobných údajov, obsah, reklamu, služby, výrobky a/alebo ostatné materiály na takýchto internetových stránkach alebo zdrojoch tretích strán, ani za škody a/alebo straty vyplývajúce z toho.

Zásady ochrany osobných údajov/Informácie návštevníka

Použitie webovej stránky, a všetky komentáre, spätná väzba, informácie, údaje o registrácii a/alebo materiály, ktoré poskytujete cez alebo v súvislosti s webovou stránkou, podliehajú našim zásadám ochrany osobných údajov. Vyhradzujeme si právo používať všetky informácie ohľadom vášho používania webovej stránky a akékoľvek iné osobné údaje, ktoré nám poskytnete, v súlade s podmienkami našich zásad ochrany osobných údajov. Pre zobrazenie našich zásad ochrany osobných údajov, prosím kliknite sem.

Akýkoľvek pokus zo strany jednotlivca, či už TheSoftware zákazníka alebo nie, poškodiť, zničiť, manipulovať, vandalizovať a/alebo inak zakročiť do prevádzky Webovej stránky je porušením trestného a občianskeho práva. TheSoftware bude dôsledne presadzovať všetky dostupné prostriedky podľa platného práva a spravodlivosti voči akémukoľvek jednotlivcovi alebo subjektu, ktorý poruší tieto predpisy.