Условия

ОБХВАТ И ПРОМЯНА НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Вие се съгласявате с условията и разпоредбите, посочени в Споразумението, относно използването ви на Уебсайта. Споразумението представлява цялото и единствено споразумение между вас и Software относно използването ви на Уебсайта и замества всички предишни или съвременни споразумения, представяния, гаранции и/или разбирания относно Уебсайта. Ние можем да изменяме Споразумението от време на време по наше преценка, без да ви уведомяваме изрично. Най-новото Споразумение ще бъде постнато на Уебсайта, и вие трябва да прегледате Споразумението преди да използвате Уебсайта. Чрез продължаването на използването на Уебсайта и/или Услугите, вие се съгласявате да спазвате всички условия и разпоредби, съдържащи се в Споразумението, които са в сила по време на използването. Поради това трябва редовно да проверявате тази страница за актуализации и/или промени.

ИЗИСКВАНИЯ

Уебсайтът и услугите са достъпни само за лица, които могат да сключат правнообвързващи договори според приложимото законодателство. Уебсайтът и услугите не са предназначени за използване от лица под осемнадесет години (18). Ако сте под осемнадесет години (18), нямате разрешение да използвате и/или да получавате достъп до Уебсайта и/или услугите.

ОПИСАНИЕ НА УСЛУГИТЕ

Услуги на доставчика

Чрез попълване на съответните формуляри за поръчка, можете да получите или да опитате да получите определени продукти и/или услуги от Уебсайта. Представените на Уебсайта продукти и/или услуги могат да съдържат описания, които се предоставят директно от производителите или дистрибуторите на такива предмети Трети лица. TheSoftware не гарантира, че описанията на такива предмети са точни или пълни. Разбирате и се съгласявате, че TheSoftware не носи отговорност за вашата невъзможност да получите продукти и/или услуги от Уебсайта или за всякакъв спор с продавача, дистрибутора и крайните потребители на продукта. Разбирате и се съгласявате, че TheSoftware не носи отговорност пред вас или пред никоя трета страна за всяка искова връзка с някое от предлаганите на Уебсайта продукти и/или услуги.

КОНКУРСИ

От време на време TheSoftware предлага промоционални награди и други отличия чрез Конкурси. Като предоставите верни и точни данни във връзка с приложимата форма за регистрация за конкурса и се съгласите с Официалните правила на конкурса, можете да се включите за възможността да спечелите промоционалните награди, предлагани чрез всеки конкурс. За да участвате в Конкурсите, представени в Уебсайта, трябва първо да попълните приложимата форма за участие напълно. Съгласявате се да предоставите вярни, точни, актуални и пълни данни за регистрацията за конкурса. TheSoftware има право да отхвърли всякакви данни за регистрация за конкурса, когато се определи, по изключителното и единствено решение на TheSoftware, че: (i) нарушавате някой от разделите от Споразумението; и/или (ii) предоставените от вас данни за регистрация за конкурса са непълни, измамни, дублирани или на друг начин неприемливи. TheSoftware може да промени критериите за регистрация по всяко време, по свое преценка.

ЛИЦЕНЗ ЗА ДОСТЪП

Като потребител на Уебсайта вие имате неизключително, непрехвърляемо, оттеглително и ограничено разрешение за достъп и използване на Уебсайта, Съдържанието и съпътстващият материал в съответствие със Споразумението. Програмното обезпечение може да прекрати това разрешение по всяко време по всякаква причина. Можете да използвате Уебсайта и Съдържанието на един компютър за ваше лично, некомерсиално ползване. Нито един елемент от Уебсайта, Съдържанието, Контестите и/или Услугите не може да бъде възпроизведен под каквато и да е форма или да бъде включен в каквато и да е система за извличане на информация, електронна или механична. Не можете да използвате, копирате, емулирате, клонирате, наемате, продавате, модифицирате, декомпилирате, разглобявате, обратно съставяте или прехвърляте Уебсайта, Съдържанието, Контестите и/или Услугите или някаква част от тях. Програмното обезпечение задържа всички права, които не са изрично предоставени в Споразумението. Не можете да използвате никакво устройство, софтуер или рутина за намеса или опит за намеса в правилната работа на Уебсайта. Не можете да предприемате никакви действия, които да налагат неразумно или в пропорция натоварване върху инфраструктурата на Програмното обезпечение. Вашето право да използвате Уебсайта, Съдържанието, Контестите и/или Услугите не е прехвърлимо.

ПРОПРИЕТАРНИ ПРАВА

Съдържанието, организацията, графиката, дизайнът, компилацията, магнитният превод, цифровото преобразуване, софтуерът, услугите и всички други въпроси, свързани с Уебсайта, Съдържанието, Конкурсите и Услугите, са защитени съгласно приложимите авторски права, търговски марки и други собственически (включително, но не само, права върху интелектуалната собственост) права. Копирането, разпространението, публикуването или продажбата от ваша страна на някаква част от Уебсайта, Съдър- жанието, Конкурсите и/или Услугите е строго забранено. Систематичното извличане на материали от Уебсайта, Съдържанието, Конкурсите и/или Услугите посредством автоматични средства или някаква друга форма на достъп и извличане на данни, с цел създаването или съставянето, директно или непосредствено, на колекция, компилация, база данни или директория, без писмено разрешение от TheSoftware, е забранено. Вие не придобивате права върху съдържание, документ, софтуер, услуги или други материали, видяни или използвани на или чрез Уебсайта, Съдър- жанието, Конкурсите и/или Услугите. Публикуването на информация или материал на Уебсайта или чрез Услугите от TheSoftware не представлява отказ от каквито и да било права върху такава информация и/или материали. Името и логото на TheSoftware, и всички свързани графики, икони и имена на услуги са търговски марки на TheSoftware. Всички други търговски марки, появяващи се на Уебсайта или чрез Услугите, са собственост на съответните им собственици. Използването на всяка търговска марка без изричното писмено разрешение на съответния собственик е строго забранено.

ЗАБРАНЕНИ СА ХИПЕРВРЪЗКИ КЪМ УЕБСАЙТА, КО-БРАНДИРАНЕ, “ФРЕЙМВАНЕ” И/ИЛИ СПРАВКИ КЪМ УЕБСАЙТА

Не е разрешено хипервръзване към Уебсайта, или части от него (включително, но не само, логотипите, търговските марки, брандираните или защитени с авторско право материали), към техния уебсайт или място за уеб без никаква причина без изричното разрешение на TheSoftware. Освен това, ”фреймването” на Уебсайта и/или спрямо Униформените ресурсни наименователи (”URL”) на Уебсайта във всички комерсиални или не комерсиални медии без предварителното, изрично и писмено разрешение на TheSoftware е строго забранено. Изрично се съгласявате да сътрудничите с Уебсайта за премахването или прекратяването, аплицирано по съответния начин на съдържанието или дейността. Признавате, че ще носите отговорност за всякакви вреди, свързани с тях.

РЕДАКТИРАНЕ, ИЗТРИВАНЕ И МОДИФИКАЦИЯ

Запазваме си правото по наше собствено преценка да редактираме и/или изтриваме всякакви документи, информация или друго съдържание, което се появява на Уебсайта.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ВРЕМЕ НАНЕСЕН ВРЕДИ КАТО ПРИВАТНИ ФАЙЛОВЕ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

Посетителите изтеглят информация от Уебсайта на своя собствен риск. Софтуерът не дава гаранция, че такива изтегляния са без вредни компютърни кодове, включително, но не само ограничено до, вируси и червеи.

ОСИГУРЯВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТ

Вие се съгласявате да осигурявате защита и да пазите TheSoftware, всеки от техните родители, дъщерни дружества и афилиирани лица и всеки от техните отделни членове, служители, директори, служители, съ-бранди и/или други партньори, независими от какъвто и да е вид и претенция, разноските (включително разумните такси за адвокати), вредите, съдебните дела, разходите, и/или съдебните решения, направени от трета страна поради или възникнали вследствие на: (а) вашата употреба на Уебсайта, Услугите, Съдържанието и/или влизането в която и да било Надпревара; (б) вашето нарушение на Договора и/или (в) вашето нарушение на правата на друго физическо или юридическо лице. Положенията на този параграф са за полза на TheSoftware, всеки от техните родители, дъщерни дружества и/или афилиирани лица и всеки от техните отделни служители, директори, членове, служители, акционери, лицензодатели, доставчици и/или адвокати. Всеки от тези лица и организации има право да упражнява и прилага тези положения директно срещу вас от свое име.

УЕБСАЙТОВЕ ОТ ТРЕТА СТРАНА

Уебсайтът може да предоставя връзки или да насочи към други интернет уебсайтове и/или ресурси, включително, но не само, тези, притежавани и управлявани от трети лица. Поради факта, че TheSoftware няма контрол върху такива уебсайтове и/или ресурси на трети страни, вие признавате и се съгласявате, че TheSoftware не носи отговорност за наличността на такива уебсайтове и/или ресурси на трети страни. Освен това, TheSoftware не подкрепя, и не носи отговорност или задължителство за условията и правилата, политиките за поверителност, съдържанието, рекламите, услугите, продуктите и/или другите материали на такива уебсайтове или ресурси на трети страни, нито за всякакви вреди и/или загуби, произтичащи от тях.

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Използването на Уебсайта и всички коментари, обратна връзка, информация, Регистрационни данни и/или материали, които изпращате чрез или във връзка с Уебсайта, са предмет на нашата Политика за поверителност. Запазваме правото да използваме всичка информация относно вашето използване на Уебсайта и всяка друга идентифицируема лично информация, предоставена от вас, в съответствие с условията на нашата Политика за поверителност. За да видите нашата Политика за поверителност, моля Натиснете тук.

Всякакъв опит от страна на който и да е човек, независимо дали той е клиент на TheSoftware или не, да причини вреда, унищожи, намали функционалността, осакати и/или наруши работата на уебсайта, представлява нарушение на наказателното и гражданското право, а TheSoftware ще се преследва добросъвестно всички средства в това отношение срещу всеки нарушител или юридическо лице, възможно най-широко в съответствие с закона и справедливостта.