Terma

LINGKUP DAN PEMODIFIKASIAN PERJANJIAN

Anda bersetuju dengan terma dan syarat-syarat yang dinyatakan dalam Perjanjian berkenaan dengan penggunaan Laman Web. Perjanjian ini merupakan satu-satunya perjanjian antara anda dan Perisian berkenaan dengan penggunaan Laman Web dan mengatasi semua perjanjian, perwakilan, jaminan dan/atau pemahaman sebelum ini atau serentak dengan Laman Web. Kami boleh meminda Perjanjian ini dari masa ke semasa atas budi bicara kami sendiri, tanpa pemberitahuan khusus kepada anda. Perjanjian terkini akan diletakkan di Laman Web dan anda harus mengkaji semula Perjanjian sebelum menggunakan Laman Web. Dengan terus menggunakan Laman Web dan/atau Perkhidmatan, anda dengan ini bersetuju untuk mematuhi semua terma dan syarat yang terkandung dalam Perjanjian yang berkuat kuasa pada masa itu. Oleh itu, anda harus sentiasa memeriksa halaman ini untuk kemas kini dan/atau perubahan.

KEPERLUAN

Laman web dan Perkhidmatan hanya tersedia kepada individu yang boleh membuat kontrak yang sah di bawah undang-undang yang berkenaan. Laman web dan Perkhidmatan tidak bertujuan untuk digunakan oleh individu di bawah umur lapan belas (18) tahun. Jika anda di bawah umur lapan belas (18) tahun, anda tidak dibenarkan untuk menggunakan dan/atau mengakses Laman web dan/atau Perkhidmatan.

PENERANGAN TENTANG PERKHIDMATAN

Perkhidmatan Penjual

Dengan melengkapkan borang pesanan pembelian yang berkaitan, anda boleh memperoleh atau cuba memperoleh sesetengah produk dan/atau perkhidmatan dari Laman Web ini. Produk dan/atau perkhidmatan yang ditampilkan di Laman Web ini mungkin mengandungi penerangan yang disediakan secara langsung oleh Pengeluar atau Pengedar Pihak Ketiga bagi item-item tersebut. TheSoftware tidak mewakili atau menjamin bahawa penerangan mengenai item-item tersebut adalah tepat atau lengkap. Anda memahami dan bersetuju bahawa TheSoftware tidak bertanggungjawab atau bertanggungan apa-apa dalam apa cara sekalipun terhadap ketidakupayaan anda untuk memperoleh produk dan/atau perkhidmatan dari Laman Web ini atau sebarang pertikaian dengan penjual produk, pengedar, dan pengguna akhir. Anda memahami dan bersetuju bahawa TheSoftware tidak akan bertanggungjawab kepada anda atau sebarang pihak ketiga atas sebarang tuntutan yang berkaitan dengan mana-mana produk dan/atau perkhidmatan yang ditawarkan di Laman Web ini.

PERTANDINGAN

Dari semasa ke semasa, TheSoftware menawarkan hadiah promosi dan hadiah lain melalui Pertandingan. Dengan menyediakan maklumat yang benar dan tepat berkaitan dengan borang pendaftaran Pertandingan yang berkaitan, dan bersetuju dengan Peraturan Pertandingan Rasmi yang berkenaan dengan setiap Pertandingan, anda boleh menyertai untuk peluang memenangi hadiah promosi yang ditawarkan melalui setiap Pertandingan. Untuk menyertai Pertandingan yang dipaparkan di Laman Web, anda harus mengisi lengkap borang pendaftaran yang berkaitan. Anda bersetuju untuk menyediakan Data Pendaftaran Pertandingan yang benar, tepat, semasa, dan lengkap. TheSoftware mempunyai hak untuk menolak sebarang Data Pendaftaran Pertandingan di mana ditentukan, atas budi bicara tunggal dan eksklusif TheSoftware, bahawa: (i) anda melanggar sebahagian mana-mana bahagian Perjanjian; dan/atau (ii) Data Pendaftaran Pertandingan yang anda berikan tidak lengkap, palsu, duplikat atau diterima dengan cara lain. TheSoftware boleh mengubah kriteria Data Pendaftaran pada bila-bila masa, atas budi bicara tunggalnya.

LESEN PEMBERIAN

Sebagai pengguna Laman Web, anda diberi lesen tidak eksklusif, tidak boleh dipindahkan, boleh ditarik balik, dan terhad untuk mengakses dan menggunakan Laman Web, Kandungan, dan bahan yang berkaitan dengan Perjanjian. Perisian ini boleh menghentikan lesen ini pada bila-bila masa atas sebab apa pun. Anda boleh menggunakan Laman Web dan Kandungan di satu komputer untuk kegunaan peribadi anda sendiri, tanpa tujuan komersial. Tiada sebahagian daripada Laman Web, Kandungan, Peraduan, dan/atau Perkhidmatan boleh disalin dalam apa-apa bentuk atau dimasukkan ke dalam sistem perolehan maklumat, elektronik atau mekanikal. Anda tidak boleh menggunakan, meniru, menyalin, menciplak, menyewakan, menyewa beli, mengubah suai, mengekod balik, membinasakan keupayaan sumber atau memindahkan Laman Web, Kandungan, Peraduan, dan/atau Perkhidmatan atau sebahagian daripadanya. Perisian ini mengekalkan sebarang hak yang tidak diberikan secara jelas dalam Perjanjian. Anda tidak boleh menggunakan sebarang peranti, perisian, atau rutin untuk mengganggu atau cuba mengganggu fungsi yang betul Laman Web. Anda tidak boleh melakukan tindakan yang memberi beban yang tidak munasabah atau tidak seimbang terhadap infrastruktur Perisian ini. Hak anda untuk menggunakan Laman Web, Kandungan, Peraduan, dan/atau Perkhidmatan tidak boleh dipindahkan.

HAK KEPEMILIKAN

Kandungan, organisasi, grafik, reka bentuk, kompilasi, terjemahan magnetik, konversi digital, perisian, perkhidmatan dan perkara-perkara lain yang berkaitan dengan Laman Web, Kandungan, Pertandingan dan Perkhidmatan dilindungi di bawah hak cipta, tanda dagangan dan hak milik lain yang berkenaan (termasuk tetapi tidak terhad kepada hak kekayaan intelektual). Menyalin, mengedarkan semula, menerbit atau menjual sebarang bahagian daripada Laman Web, Kandungan, Pertandingan dan/atau Perkhidmatan adalah dilarang secara tegas. Pengambilan sistematik bahan daripada Laman Web, Kandungan, Pertandingan dan/atau Perkhidmatan menggunakan cara automatik atau apa-apa cara yang lain untuk menjana atau mengumpulkan, secara langsung atau tidak langsung, himpunan, kompilasi, pangkalan data atau direktori tanpa kebenaran bertulis daripada TheSoftware adalah dilarang. Anda tidak mendapatkan hak milik ke atas sebarang kandungan, dokumen, perisian, perkhidmatan atau bahan-bahan lain yang dilihat di atau melalui Laman Web, Kandungan, Pertandingan dan/atau Perkhidmatan. Penyiaran maklumat atau bahan di Laman Web, atau oleh dan melalui Perkhidmatan, oleh TheSoftware tidak melambangkan pengabaian sebarang hak dalam atau ke atas maklumat dan/atau bahan tersebut. Nama dan logo TheSoftware, dan semua grafik, ikon dan nama perkhidmatan yang berkaitan, adalah tanda dagangan TheSoftware. Semua tanda dagangan lain yang muncul di Laman Web atau oleh dan melalui Perkhidmatan adalah hak milik pemilik masing-masing. Penggunaan mana-mana tanda dagangan tanpa kebenaran bertulis pemilik yang berkaitan adalah dilarang secara tegas.

SECARA LEBIH TELUS, TIDAK SESIAPA BOLEH MESEJARKAN PADA LAMAN WEB, PENYEBARANGAN BERSAMA, “MENATA-RUJUK” DAN / ATAU MERUJUK PADA LAMAN WEB ADALAH DILARANG

Melainkan dengan izin yang diberikan secara nyata oleh TheSoftware, tidak ada sesiapa yang boleh mesejarkan laman web ini, atau bahagian-bahagian daripadanya (termasuk tetapi tidak terhad kepada logotip, tanda dagangan, jenama atau bahan berhak cipta), ke laman web mereka atau tempat web apa-apa cara. Selanjutnya, “menempelkan” laman web ini dan / atau merujuk kepada Pencari Sumber Beruniform (”URL”) laman web ini dalam apa-apa media komersial atau bukan komersial tanpa kebenaran bertulis pada masa lampau, yang diucapkan, dari TheSoftware adalah dilarang secara ketat. Anda dengan ini bersetuju secara khusus untuk berkerjasama dengan laman web ini untuk menghapus atau menghentikan, seperti yang berkenaan, apa-apa kandungan atau aktiviti sedemikian. Anda mengaku dengan ini bahawa anda bertanggungjawab terhadap sebarang kerosakan yang berkaitan dengannya.

SUNTING, MEMADAM DAN PENYUNTINGAN

Kami berhak dalam budi bicara tunggal kami untuk menyunting dan/atau memadam sebarang dokumen, maklumat atau kandungan lain yang muncul di Laman Web.

PENAFIAN UNTUK KEROSAKAN AKIBAT PERMUATAN

Pengunjung memuat turun maklumat dari Laman Web dengan risiko sendiri. Perisian ini tidak memberikan jaminan bahawa permuat-pemuat tersebut bebas daripada kod-kod komputer yang merosakkan termasuk, tetapi tidak terhad kepada, virus dan cacing.

KOMPENSASI

Anda bersetuju untuk menggantirugi dan mengekalkan TheSoftware, setiap ibu bapa, subsidiari dan rakan kongsi, dan setiap ahli, pegawai, pengarah, pekerja, ejen, rakan jenama dan/atau rakan kongsi mereka masing-masing, terbebas daripada dan menentang sebarang tuntutan, perbelanjaan (termasuk yuran guaman yang munasabah), kerosakan, saman, kos, tuntutan dan/atau penghakiman apa pun, yang dibuat oleh pihak ketiga yang disebabkan oleh atau berpunca daripada: (a) penggunaan anda terhadap Laman Web, Perkhidmatan, Kandungan dan/atau penyertaan dalam mana-mana Pertandingan; (b) penyelewengan anda terhadap Perjanjian; dan/atau (c) penglanggaran anda terhadap mana-mana hak individu dan/atau entiti lain. Peruntukan dalam perenggan ini adalah untuk faedah TheSoftware, setiap ibu bapa, subsidiari dan/atau rakan kongsi mereka, dan setiap pegawai, pengarah, ahli, pekerja, ejen, pemegang saham, pemberi lesen, pembekal dan/atau peguam mereka masing-masing. Setiap individu dan entiti ini berhak untuk menegaskan dan menguatkuasakan peruntukan ini secara langsung terhadap anda atas nama mereka sendiri.

TERTIARY PARTI LAMAN WEB

Laman web mungkin menyediakan pautan ke dan/atau merujuk anda ke laman web Internet lain dan/atau sumber termasuk, tetapi tidak terhad kepada, mereka yang dimiliki dan digerakkan oleh Pembekal Pihak Ketiga. Kerana TheSoftware tidak mempunyai kawalan ke atas laman web dan/atau sumber pihak ketiga tersebut, anda dengan ini mengakui dan bersetuju bahawa TheSoftware tidak bertanggungjawab atas ketersediaan laman web dan/atau sumber pihak ketiga tersebut. Selain itu, TheSoftware tidak mengesyorkan, dan tidak bertanggungjawab atau bertanggungjawab atas, sebarang terma dan syarat, dasar privasi, kandungan, pengiklanan, perkhidmatan, produk dan/atau bahan lain di laman web atau sumber pihak ketiga tersebut, atau atas sebarang kerosakan dan/atau kerugian yang timbul daripadanya.

DASAR PRIVASI/MAKLUMAT PELAWAT

Penggunaan Laman Web, dan semua komen, maklum balas, maklumat, Data Pendaftaran dan/atau bahan yang anda hantar melalui atau berkaitan dengan Laman Web, tertakluk kepada Dasar Privasi kami. Kami berhak untuk menggunakan semua maklumat mengenai penggunaan anda terhadap Laman Web, dan sebarang maklumat peribadi yang lain yang anda berikan, selaras dengan terma Dasar Privasi kami. Untuk melihat Dasar Privasi kami, sila Klik Di Sini.

Sebarang percubaan oleh individu, sama ada seorang pelanggan TheSoftware atau tidak, untuk merosakkan, memusnahkan, mengacau, merusakkan atau sebaliknya campur tangan dengan operasi Laman Web adalah satu pelanggaran undang-undang jenayah dan sivil dan TheSoftware akan dengan tekun menuntut segala cara untuk mengenakan tindakan terhadap mana-mana individu atau entiti yang melakukan kesalahan ini sejauh yang dibenarkan oleh undang-undang dan keadilan.