Villkor

OMFATTNING OCH ÄNDRING AV AVTALET

Du samtycker till de villkor och bestämmelser som fastställs i Avtalet med avseende på din användning av webbplatsen. Avtalet utgör det enda avtalet mellan dig och Programvaran med avseende på din användning av webbplatsen och åsidosätter alla tidigare eller samtidiga avtal, representationer, garantier och/eller förståelser med avseende på webbplatsen. Vi kan ändra Avtalet från tid till annan enligt vårt eget gottfinnande, utan specifik information till dig. Det senaste Avtalet kommer att publiceras på webbplatsen och du bör granska Avtalet innan du använder webbplatsen. Genom att fortsätta att använda webbplatsen och/eller tjänsterna samtycker du härmed till att följa alla de villkor och bestämmelser som ingår i Avtalet som gäller vid den tidpunkten. Därför bör du regelbundet kontrollera den här sidan för uppdateringar och/eller förändringar.

KRAV

Webbplatsen och Tjänsterna är endast tillgängliga för personer som kan ingå juridiskt bindande avtal enligt tillämplig lagstiftning. Webbplatsen och Tjänsterna är inte avsedda för användning av personer under arton (18) års ålder. Om du är under arton (18) år har du inte tillstånd att använda och/eller komma åt Webbplatsen och/eller Tjänsterna.

BESKRIVNING AV TJÄNSTERNA

Leverantörstjänster

Genom att fylla i de tillämpliga inköpsorderformulären kan du erhålla eller försöka erhålla vissa produkter och/eller tjänster från webbplatsen. De produkter och/eller tjänster som presenteras på webbplatsen kan innehålla beskrivningar som tillhandahålls direkt av tredjepartsleverantörer, tillverkare eller distributörer av sådana föremål. TheSoftware garanterar inte att beskrivningarna av sådana föremål är exakta eller fullständiga. Du förstår och godkänner att TheSoftware inte är ansvarigt eller ansvarigt på något sätt för din oförmåga att erhålla produkter och/eller tjänster från webbplatsen eller för någon tvist med produktens säljare, distributör och slutanvändarkonsumenter. Du förstår och godkänner att TheSoftware inte ska vara ansvarigt gentemot dig eller någon tredje part för något krav i samband med någon av de produkter och/eller tjänster som erbjuds på webbplatsen.

TÄVLINGAR

Från tid till annan erbjuder TheSoftware promotionalpriser och andra utmärkelser genom Tävlingar. Genom att lämna sanningsenlig och korrekt information i samband med den tillämpliga registreringsblanketten för Tävlingar och godta de officiella tävlingsreglerna som gäller för varje Tävling kan du delta för en chans att vinna de promotionalpriser som erbjuds genom varje Tävling. För att delta i Tävlingarna som presenteras på webbplatsen måste du först fylla i den tillämpliga anmälningsblanketten fullständigt. Du samtycker till att lämna sann, korrekt, aktuell och fullständig data för tävlingsregistrering. TheSoftware har rätt att avvisa all tävlingsregistreringsdata där det har fastställts, enbart och uteslutande enligt TheSoftwares eget godtycke, att: (i) du bryter mot någon del av Avtalet; och/eller (ii) den tävlingsregistreringsdata du lämnade är ofullständig, bedräglig, en duplicering eller på annat sätt oacceptabel. TheSoftware kan när som helst, i sitt eget gottfinnande, ändra kraven för registreringsdata.

LICENSTILLSTÅND

Som användare av webbplatsen tilldelas du en icke-exklusiv, icke-överförbar, återkallelig och begränsad licens att få tillgång till och använda webbplatsen, innehållet och tillhörande material i enlighet med avtalet. TheSoftware kan när som helst avsluta den här licensen av vilken anledning som helst. Du får använda webbplatsen och innehållet på en dator för din personliga och icke-kommersiella användning. Ingen del av webbplatsen, innehållet, tävlingar och/eller tjänster får reproduceras i någon form eller införlivas i något informationsåtkomstsystem, elektroniskt eller mekaniskt. Du får inte använda, kopiera, härma, klona, hyra, leasa, sälja, modifiera, dekompilera, dissassemblera, motingenjöra eller överföra webbplatsen, innehållet, tävlingar och/eller tjänster eller någon del därav. TheSoftware förbehåller sig alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas i avtalet. Du får inte använda någon enhet, programvara eller rutin för att störa eller försöka störa webbplatsens korrekta funktion. Du får inte vidta några åtgärder som belastar TheSoftwares infrastruktur på ett orimligt eller oskäligt sätt. Din rätt att använda webbplatsen, innehållet, tävlingar och/eller tjänster är inte överförbar.

PROPRIETÄRA RÄTTIGHETER

Innehållet, organisationen, grafiken, designen, sammanställningen, magnetisk översättning, digital omvandling, programvaran, tjänsterna och andra frågor som rör webbplatsen, innehållet, tävlingarna och tjänsterna är skyddade enligt gällande upphovsrättslagar, varumärken och andra äganderätter (inklusive, men inte begränsat till, immateriell äganderätt). Kopiering, omfördelning, publicering eller försäljning av någon del av webbplatsen, innehållet, tävlingarna och/eller tjänsterna är strängt förbjudet. Systematisk hämtning av material från webbplatsen, innehållet, tävlingarna och/eller tjänsterna med automatiska metoder eller annan form av skrapning eller dataextrahering för att skapa eller sammanställa, direkt eller indirekt, en samling, sammanställning, databas eller katalog utan skriftligt tillstånd från TheSoftware är förbjuden. Du förvärvar inte äganderätten till något innehåll, dokument, programvara, tjänster eller annat material som du tittar på eller genom webbplatsen, innehållet, tävlingarna och/eller tjänsterna. Publicering av information eller material på webbplatsen, eller genom tjänsterna, från TheSoftware utgör inte ett avstående från någon rätt till sådan information och/eller material. TheSoftware-namnet och logotypen, samt alla tillhörande grafik, ikoner och tjänstenamn, är varumärken som tillhör TheSoftware. Alla andra varumärken som visas på webbplatsen eller genom tjänsterna är respektive ägares egendom. Användningen av något varumärke utan det berörda ägarens uttryckliga skriftliga samtycke är strängt förbjuden.

HYPERLÄNKNING TILL WEBBPLATSEN, SAMBRANDING, “FRAME” OCH/ELLER REFERENS TILL WEBBPLATSEN ÄR FÖRBJUDET

Om inte uttryckligen auktoriserat av TheSoftware får ingen hyperlänka till Webbplatsen, eller delar därav (inklusive, men inte begränsat till, logotyper, varumärken, branding eller upphovsrättsligt material), till deras egen webbplats eller webbplats för vilket ändamål som helst. Dessutom är “framing” av Webbplatsen och/eller referens till Uniform Resource Locator (“URL”) av Webbplatsen i något kommersiellt eller icke-kommersiellt medium utan tidigare uttryckligt skriftligt tillstånd från TheSoftware strängt förbjudet. Du samtycker specifikt till att samarbeta med Webbplatsen för att ta bort eller sluta med sådant innehåll eller sådana aktiviteter. Härmed erkänner du att du kommer att vara ansvarig för alla och eventuella skador som är förknippade därmed.

REDIGERING, BORTTAGNING OCH ÄNDRING

Vi förbehåller oss rätten att redigera och/eller ta bort dokument, information eller annat innehåll som visas på webbplatsen.

ANSVARSFRISKRIVNING FÖR SKADA ORSAKAD AV NEDLADDNINGAR

Besökare laddar ner information från webbplatsen på egen risk. TheSoftware ger ingen garanti för att sådana nedladdningar är fria från korrumperande datorkoder inklusive, men inte begränsat till, virus och maskar.

SKADESTÅNDSBEVIS

Du går med på att ge skadestånd och hålla TheSoftware, var och en av sina föräldrar, dotterbolag och filialer och var och en av sina respektive medlemmar, tjänstemän, direktörer, anställda, agenter, samarbetspartners och/eller andra partners, oskadliga från och mot alla påståenden, kostnader (inklusive skäliga advokatavgifter), skador, tvister, kostnader, krav och/eller domar av vilket slag som helst, gjorda av en tredje part till följd av eller som uppstår från (a) din användning av webbplatsen, tjänsterna, innehållet och/eller deltagande i någon tävling, (b) ditt brott mot avtalet, och/eller (c) din överträdelse av någon annan persons och/eller enhets rättigheter. Bestämmelserna i denna punkt gynnar TheSoftware, var och en av deras föräldrar, dotterbolag och/eller filialer, och var och en av deras respektive tjänstemän, direktörer, medlemmar, anställda, agenter, aktieägare, licensgivare, leverantörer och/eller advokater. Var och en av dessa individer och enheter har rätt att direkt hävda och genomdriva dessa bestämmelser för sin egen räkning.

TREDJE PART WEBBSIDOR

The Website kan ge länkar till och/eller hänvisa dig till andra Internet webbplatser och/eller resurser, inklusive, men inte begränsat till, de som ägs och drivs av tredje parts leverantörer. Eftersom TheSoftware inte har kontroll över sådana tredje parts webbplatser och/eller resurser erkänner och samtycker du härmed att TheSoftware inte är ansvarig för tillgängligheten av sådana tredje parts webbplatser och/eller resurser. Dessutom stödjer inte TheSoftware, och är inte ansvarig eller skyldig för, några villkor och bestämmelser, integritetspolicys, innehåll, annonsering, tjänster, produkter och/eller annat material från eller tillgängligt från sådana tredje parts webbplatser eller resurser eller för några skador och/eller förluster som uppstår därifrån.

SEKRETESSPOLICY/BESÖKSINFORMATION

Användning av webbplatsen, och alla kommentarer, återkoppling, information, registreringsdata och/eller material som du skickar via eller i samband med webbplatsen, omfattas av vår sekretesspolicy. Vi förbehåller oss rätten att använda all information om din användning av webbplatsen, och all annan personligt identifierbar information som du tillhandahåller, i enlighet med villkoren i vår sekretesspolicy. För att läsa vår sekretesspolicy, klicka här.

Varje försök från vem som helst, vare sig en TheSoftware-kund eller inte, att skada, förstöra, manipulera, vandalisera och/eller på annat sätt störa driften av webbplatsen utgör brott mot straff- och civilrätt och TheSoftware kommer att aktivt vidta alla åtgärder i enlighet med lagen och rättvisa mot den som begår överträdelsen eller otillbörlig verksamhet.