Voorwaarden

OMVANG EN AANPASSING VAN DE OVEREENKOMST

U stemt in met de voorwaarden die in de Overeenkomst zijn uiteengezet met betrekking tot uw gebruik van de Website. De Overeenkomst vormt de volledige en enige overeenkomst tussen u en de Software met betrekking tot uw gebruik van de Website en komt in de plaats van alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, voorstellingen, garanties en/of inzichten met betrekking tot de Website. We kunnen de Overeenkomst van tijd tot tijd naar eigen goeddunken wijzigen, zonder specifieke kennisgeving aan u. De laatste Overeenkomst wordt op de Website geplaatst, en u dient de Overeenkomst te controleren voordat u de Website gebruikt. Door uw voortdurende gebruik van de Website en/of Diensten stemt u ermee in om te voldoen aan alle voorwaarden en bepalingen die op dat moment in de Overeenkomst zijn opgenomen. Daarom dient u regelmatig deze pagina te controleren op updates en/of wijzigingen.

EISEN

De website en diensten zijn alleen beschikbaar voor personen die bevoegd zijn om juridisch bindende overeenkomsten aan te gaan onder de toepasselijke wetgeving. De website en diensten zijn niet bedoeld voor gebruik door personen onder de leeftijd van achttien (18) jaar. Als u jonger bent dan achttien (18) jaar, heeft u geen toestemming om de website en/of diensten te gebruiken en/of te openen.

BESCHRIJVING VAN DE DIENSTEN

Leveranciersdiensten

Door de toepasselijke inkooporderformulieren in te vullen, kunt u bepaalde producten en/of diensten verkrijgen of proberen te verkrijgen van de Website. De op de Website aangeboden producten en/of diensten kunnen beschrijvingen bevatten die rechtstreeks worden verstrekt door de fabrikanten of distributeurs van dergelijke artikelen van derden. The Software garandeert niet dat de beschrijvingen van dergelijke artikelen nauwkeurig of volledig zijn. U begrijpt en stemt ermee in dat The Software op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk is voor uw onvermogen om producten en/of diensten van de Website te verkrijgen of voor enig geschil met de verkoper, distributeur en eindgebruikers van het product. U begrijpt en stemt ermee in dat The Software niet aansprakelijk zal zijn jegens u of een derde partij voor enige claim met betrekking tot een van de producten en/of diensten die op de Website worden aangeboden.

WEDSTRIJDEN

Van tijd tot tijd biedt TheSoftware promotionele prijzen en andere prijzen via Wedstrijden. Door ware en nauwkeurige informatie te verstrekken in verband met het toepasselijke inschrijfformulier voor de Wedstrijd, en akkoord te gaan met de Officiële Regels van de Wedstrijd die van toepassing zijn op elke Wedstrijd, kunt u meedoen voor een kans om de promotionele prijzen te winnen die worden aangeboden via elke Wedstrijd. Om mee te doen aan de Wedstrijden die op de website worden aangeboden, moet u eerst het toepasselijke inschrijfformulier volledig invullen. U stemt ermee in om ware, nauwkeurige, actuele en volledige gegevens voor de inschrijving voor de herfst te verstrekken. TheSoftware heeft het recht om de inschrijvingsgegevens voor de Wedstrijd te weigeren waar wordt vastgesteld, naar eigen en exclusief oordeel van TheSoftware, dat: (i) u in strijd bent met een gedeelte van de Overeenkomst; en/of (ii) de inschrijvingsgegevens voor de Wedstrijd die u heeft verstrekt, onvolledig, frauduleus, een duplicaat of anderszins onaanvaardbaar zijn. TheSoftware kan op elk moment, naar eigen goeddunken, de criteria voor de inschrijvingsgegevens wijzigen.

LICENTIEVERLENING

Als gebruiker van de Website krijgt u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare en beperkte licentie om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Website, de inhoud en het bijbehorende materiaal in overeenstemming met de Overeenkomst. De Software kan deze licentie op elk moment om welke reden dan ook beëindigen. U mag de Website en de inhoud op één computer gebruiken voor uw eigen persoonlijke, niet-commerciële gebruik. Geen enkel deel van de Website, de inhoud, wedstrijden en/of diensten mag in welke vorm dan ook worden gereproduceerd of worden opgenomen in enig informatieretrievalsysteem, elektronisch of mechanisch. U mag de Website, de inhoud, wedstrijden en/of diensten of enig gedeelte daarvan niet gebruiken, kopiëren, emuleren, klonen, verhuren, leasen, verkopen, wijzigen, decompileren, demonteren, reverse-engineeren of overdragen. De Software behoudt alle rechten die niet expliciet zijn verleend in de Overeenkomst. U mag geen apparaat, software of routine gebruiken om te interfereren of te proberen om te interfereren met het juiste functioneren van de Website. U mag geen actie ondernemen die een onredelijke of onevenredig grote belasting legt op de infrastructuur van TheSoftware. Uw recht om de Website, de inhoud, wedstrijden en/of diensten te gebruiken is niet overdraagbaar.

EIGENDOMSRECHTEN

De inhoud, organisatie, afbeeldingen, ontwerp, compilatie, magnetische vertaling, digitale conversie, software, diensten en andere zaken met betrekking tot de website, inhoud, wedstrijden en diensten vallen onder de toepasselijke auteursrechten, handelsmerken en andere eigendomsrechten (inclusief, maar niet beperkt tot, intellectueel eigendom). Het kopiëren, verspreiden, publiceren of verkopen van enig deel van de website, inhoud, wedstrijden en/of diensten is ten strengste verboden. Systematisch ophalen van materiaal van de website, inhoud, wedstrijden en/of diensten door geautomatiseerde middelen of enige andere vorm van schrapen of gegevensextractie om direct of indirect een collectie, compilatie, database of directory te creëren of samen te stellen zonder schriftelijke toestemming van TheSoftware is verboden. U verwerft geen eigendomsrechten op enige inhoud, document, software, diensten of andere materialen die worden bekeken op of via de website, inhoud, wedstrijden en/of diensten. Het plaatsen van informatie of materiaal op de website, of via en door de diensten, door TheSoftware vormt geen afstand van enig recht op of in dergelijke informatie en/of materialen. De naam en het logo van TheSoftware, en alle bijbehorende afbeeldingen, pictogrammen en servicenamen, zijn handelsmerken van TheSoftware. Alle andere handelsmerken die op de website of via en door de diensten verschijnen, zijn eigendom van hun respectieve eigenaars. Het gebruik van een handelsmerk zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de betreffende eigenaar is ten strengste verboden.

HYPERLINKEN NAAR DE WEBSITE, CO-BRANDING, “INKADEREN” EN/OF REFEREREN NAAR DE WEBSITE VERBODEN

Tenzij uitdrukkelijk geautoriseerd door TheSoftware, mag niemand een hyperlink naar de Website maken, of delen daarvan (inclusief, maar niet beperkt tot, logotypen, handelsmerken, branding of auteursrechtelijk materiaal), naar hun eigen website of weblocatie om welke reden dan ook. Verder is “inkaderen” van de Website en/of het noemen van de Uniform Resource Locator (“URL”) van de Website in enige commerciële of niet-commerciële media zonder de voorafgaande, uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van TheSoftware ten strengste verboden. U stemt er specifiek mee in om samen te werken met de Website om dergelijke inhoud of activiteit te verwijderen of te beëindigen, indien van toepassing. U erkent hierbij dat u aansprakelijk zult zijn voor alle daarmee samenhangende schade.

BEWERKEN, VERWIJDEREN EN AANPASSING

We behouden het recht om naar eigen goeddunken documenten, informatie of andere inhoud die op de website verschijnt te bewerken en / of te verwijderen.

AANSPRAKELIJKHEIDSAFSCHEIDING VOOR SCHADE VEROORZAAKT DOOR DOWNLOADS

Bezoekers downloaden informatie van de website op eigen risico. TheSoftware geeft geen garantie dat dergelijke downloads vrij zijn van corrupte computercodes, waaronder, maar niet beperkt tot, virussen en wormen.

SCHADELOOSSTELLING

U stemt ermee in om TheSoftware, elk van hun moedermaatschappijen, dochterondernemingen en gelieerde bedrijven, evenals elk van hun respectievelijke leden, functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, co-branders en/of andere partners schadeloos te stellen voor alle claims, kosten (inclusief redelijke advocatenkosten), schade, rechtszaken, kosten, eisen en/of vonnissen van welke aard dan ook, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit: (a) uw gebruik van de Website, Services, Content en/of deelname aan een wedstrijd; (b) uw schending van de Overeenkomst; en/of (c) uw schending van de rechten van een andere persoon en/of entiteit. De bepalingen van dit artikel zijn ten gunste van TheSoftware, elk van hun moedermaatschappijen en/of gelieerde bedrijven, en elk van hun respectievelijke functionarissen, directeuren, leden, werknemers, agenten, aandeelhouders, licentiegevers, leveranciers en/of advocaten. Elk van deze personen en entiteiten heeft het recht om deze bepalingen rechtstreeks namens zichzelf tegen u te doen gelden en af te dwingen.

WEBSITES VAN DERDEN

De website kan links naar en/of verwijzingen naar andere internetwebsites en/of bronnen, waaronder, maar niet beperkt tot, die van derden, bevatten. Omdat TheSoftware geen controle heeft over dergelijke websites en/of bronnen van derden, erkent en aanvaardt u hierbij dat TheSoftware niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van dergelijke websites en/of bronnen van derden. Bovendien onderschrijft TheSoftware niet, en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor, de voorwaarden, privacybeleid, inhoud, advertenties, diensten, producten en/of andere materialen op of beschikbaar via dergelijke websites of bronnen van derden, of voor enige schade en/of verliezen die daaruit voortvloeien.

PRIVACY POLICY/VISITOR INFORMATION

Het gebruik van de website, en alle opmerkingen, feedback, informatie, registratiegegevens en/of materialen die u via of in verband met de website indient, is onderworpen aan ons privacybeleid. We behouden ons het recht voor om alle informatie over uw gebruik van de website, en alle andere persoonlijk identificeerbare informatie die door u wordt verstrekt, te gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden van ons privacybeleid. Klik hier om ons privacybeleid te bekijken.

Elke poging door een individu, al dan niet een klant van TheSoftware, om de Website te beschadigen, vernietigen, te manipuleren, te vandaliseren en/of anderszins de werking van de Website te verstoren, is een overtreding van het strafrecht en het burgerlijk recht. TheSoftware zal elke mogelijke remedie in deze zaak nauwgezet nastreven tegen elk individu of entiteit die in overtreding is, tot de volledige toegestane mate van de wet en rechtvaardigheid.