Voorwaarden

SCOPE EN AANPASSING VAN DE OVEREENKOMST

U stemt in met de voorwaarden zoals uiteengezet in de Overeenkomst met betrekking tot uw gebruik van de Website. De Overeenkomst vormt de enige en volledige overeenkomst tussen u en The Software met betrekking tot uw gebruik van de Website en komt in de plaats van alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, vertegenwoordigingen, garanties en/of verstandhoudingen met betrekking tot de Website. Wij kunnen de Overeenkomst van tijd tot tijd naar eigen goeddunken wijzigen, zonder u specifiek op de hoogte te stellen. De meest recente Overeenkomst zal op de Website worden geplaatst en u dient de Overeenkomst te raadplegen voordat u de Website gebruikt. Door uw voortgezet gebruik van de Website en/of Diensten stemt u hierbij in met alle bepalingen en voorwaarden die op dat moment in de Overeenkomst zijn opgenomen. Daarom dient u regelmatig deze pagina te controleren op updates en/of wijzigingen.

VEREISTEN

De Website en Diensten zijn alleen beschikbaar voor individuen die wettelijk bindende contracten kunnen aangaan volgens de toepasselijke wetgeving. De Website en Diensten zijn niet bedoeld voor gebruik door personen onder de leeftijd van achttien (18) jaar. Als je jonger bent dan achttien (18) jaar, heb je geen toestemming om de Website en/of Diensten te gebruiken en/of toegang te verkrijgen.

BESCHRIJVING VAN DE DIENSTEN

Leveranciersdiensten

Door de betreffende bestelformulieren in te vullen, kunt u bepaalde producten en/of diensten verkrijgen of proberen te verkrijgen van de Website. De producten en/of diensten die op de Website worden aangeboden, kunnen beschrijvingen bevatten die rechtstreeks worden verstrekt door de fabrikanten of distributeurs van dergelijke artikelen. TheSoftware geeft geen garantie dat de beschrijvingen van dergelijke artikelen nauwkeurig of volledig zijn. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat TheSoftware op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk is voor uw onvermogen om producten en/of diensten van de Website te verkrijgen, of voor enig geschil met de verkoper, distributeur en eindgebruikers van het product. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat TheSoftware niet aansprakelijk is jegens u of enige derde partij voor enige vordering in verband met een van de op de Website aangeboden producten en/of diensten.

WEDSTRIJDEN

Van tijd tot tijd biedt TheSoftware promotionele prijzen en andere beloningen aan via wedstrijden. Door ware en nauwkeurige informatie te verstrekken in verband met het toepasselijke inschrijvingsformulier voor de wedstrijd, en akkoord te gaan met de officiële regels die van toepassing zijn op elke wedstrijd, kun je deelnemen voor een kans om de promotionele prijzen te winnen die worden aangeboden via elke wedstrijd. Om deel te nemen aan de wedstrijden die worden gepresenteerd op de website, moet je eerst het toepasselijke inschrijvingsformulier volledig invullen. Je stemt ermee in om ware, nauwkeurige, actuele en volledige gegevens voor wedstrijdinschrijving te verstrekken. TheSoftware heeft het recht om enige wedstrijdinschrijvingsgegevens af te wijzen waarbij, naar eigen goeddunken van TheSoftware, wordt vastgesteld dat: (i) je inbreuk maakt op een deel van de overeenkomst; en/of (ii) de wedstrijdinschrijvingsgegevens die je hebt verstrekt, onvolledig, frauduleus, een duplicaat of anderszins onaanvaardbaar zijn. TheSoftware kan te allen tijde de criteria voor de inschrijvingsgegevens wijzigen naar eigen goeddunken.

LICENTIEOVEREENKOMST

Als gebruiker van de website krijgt u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare en beperkte licentie om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de website, inhoud en bijbehorend materiaal in overeenstemming met de overeenkomst. De software kan deze licentie op elk moment om welke reden dan ook beëindigen. U mag de website en inhoud op één computer gebruiken voor uw eigen persoonlijke, niet-commerciële gebruik. Geen enkel deel van de website, inhoud, wedstrijden en/of diensten mag worden gereproduceerd in welke vorm dan ook of worden opgenomen in een informatiesysteem, elektronisch of mechanisch. U mag de website, inhoud, wedstrijden en/of diensten of een gedeelte daarvan niet gebruiken, kopiëren, emuleren, klonen, huren, leasen, verkopen, wijzigen, decompileren, demonteren, reverse-engineren of overdragen. TheSoftware behoudt alle rechten die niet expliciet zijn verleend in de overeenkomst. U mag geen enkel apparaat, software of routine gebruiken om de juiste werking van de website te verstoren of te proberen te verstoren. U mag geen enkele actie ondernemen die een onredelijke of onevenredig grote belasting legt op de infrastructuur van TheSoftware. Uw recht om de website, inhoud, wedstrijden en/of diensten te gebruiken is niet overdraagbaar.

EIGENDOMSRECHTEN

De inhoud, organisatie, grafische vormgeving, compilatie, magnetische vertaling, digitale conversie, software, diensten en andere zaken met betrekking tot de website, inhoud, wedstrijden en diensten zijn beschermd onder de toepasselijke auteursrechten, handelsmerken en andere eigendomsrechten (waaronder, maar niet beperkt tot, intellectuele eigendom). Het kopiëren, verspreiden, publiceren of verkopen van een deel van de website, inhoud, wedstrijden en/of diensten is ten strengste verboden. Systematische opvraging van materiaal van de website, inhoud, wedstrijden en/of diensten door geautomatiseerde middelen of elke andere vorm van scraping of gegevensextractie om rechtstreeks of onrechtstreeks een verzameling, compilatie, database of directory te creëren zonder schriftelijke toestemming van TheSoftware is verboden. U verwerft geen eigendomsrechten op de inhoud, documenten, software, diensten of andere materialen die worden bekeken op of via de website, inhoud, wedstrijden en/of diensten. Het plaatsen van informatie of materiaal op de website, of via en door de diensten, door TheSoftware houdt geen afstand van enig recht op dergelijke informatie en/of materialen in. De naam en het logo van TheSoftware, en alle bijbehorende graphics, pictogrammen en servicenamen, zijn handelsmerken van TheSoftware. Alle andere handelsmerken die op de website of via de diensten verschijnen, zijn eigendom van hun respectieve eigenaars. Het gebruik van enig handelsmerk zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de desbetreffende eigenaar is ten strengste verboden.

HYPERLINKEN NAAR DE WEBSITE, CO-BRANDING, ‘FRAMING’ EN/OF REFEREREN NAAR DE WEBSITE IS VERBODEN

Tenzij uitdrukkelijk geautoriseerd door TheSoftware, mag niemand een hyperlink maken naar de Website, of delen daarvan (inclusief, maar niet beperkt tot, logo’s, handelsmerken, branding of auteursrechtelijk beschermd materiaal), naar hun website of weblocatie om welke reden dan ook. Bovendien is het ten strengste verboden om de Website te ‘framen’ en/of te verwijzen naar de Uniform Resource Locator (‘URL’) van de Website in enige commerciële of niet-commerciële media zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TheSoftware. U stemt er specifiek mee in om samen te werken met de Website om dergelijke inhoud of activiteit te verwijderen of te staken, indien van toepassing. Hierbij erkent u dat u aansprakelijk bent voor alle eventuele schade die daarmee samenhangt.

BEWERKEN, VERWIJDEREN EN AANPASSING

Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken en/of documenten, informatie of andere inhoud die op de website verschijnen te bewerken en/of te verwijderen.

DISCLAIMER VOOR SCHADE VEROORZAAKT DOOR DOWNLOADS

Bezoekers downloaden informatie van de website op eigen risico. DeSoftware biedt geen garantie dat dergelijke downloads vrij zijn van schadelijke computercodes, inclusief maar niet beperkt tot virussen en wormen.

INDEMNIFICATIE

U stemt ermee in de TheSoftware, elk van hun moedermaatschappijen, dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen, en elk van hun respectievelijke leden, functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, mede-merkhouders en/of andere partners schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle vorderingen, kosten (inclusief redelijke advocatenkosten), schadevergoedingen, gedingen, kosten, eisen en/of vonnissen, die door een derde partij zijn gemaakt of voortvloeien uit: (a) uw gebruik van de Website, Diensten, Inhoud en/of deelname aan een Wedstrijd; (b) uw schending van de Overeenkomst; en/of (c) uw schending van enige rechten van een andere persoon en/of entiteit. De bepalingen van deze paragraaf zijn ten gunste van TheSoftware, elk van hun moedermaatschappijen, dochterondernemingen en/of gelieerde ondernemingen, en elk van hun respectievelijke functionarissen, directeuren, leden, werknemers, agenten, aandeelhouders, licentiegevers, leveranciers en/of advocaten. Elk van deze individuen en entiteiten heeft het recht om deze bepalingen rechtstreeks namens zichzelf in te roepen en af ​​te dwingen.

DERDE PARTIJ WEBSITES

De Website kan links naar en/of verwijzingen naar andere internetwebsites en/of bronnen bevatten, inclusief, maar niet beperkt tot, die websites die eigendom zijn van en beheerd worden door Derde Partij Aanbieders. Omdat TheSoftware geen controle heeft over dergelijke websites en/of bronnen van derde partijen, erkent en stemt u hierbij in dat TheSoftware niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van dergelijke websites en/of bronnen van derde partijen. Bovendien onderschrijft TheSoftware geen enkele btwk voorwaarden, privacybeleid, inhoud, advertenties, diensten, producten en/of andere materialen op of beschikbaar via dergelijke websites of bronnen van derde partijen, noch voor enige schade en/of verliezen die daaruit voortvloeien.

PRIVACY POLICY/BEZOEKERSINFORMATIE

Het gebruik van de website, en alle opmerkingen, feedback, informatie, registratiegegevens en/of materialen die u via of in verband met de website indient, vallen onder ons privacybeleid. Wij behouden ons het recht voor om alle informatie over uw gebruik van de website, en alle andere persoonlijk identificeerbare informatie die u verstrekt, te gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden van ons privacybeleid. Om ons privacybeleid te bekijken, klik hier.

Elke poging door een individu, al dan niet een klant van TheSoftware, om de werking van de website te beschadigen, vernietigen, beïnvloeden, vandaliseren en/of anderszins te verstoren, is een schending van het strafrecht en civiel recht. TheSoftware zal alle mogelijke rechtsmiddelen in deze zaak nauwgezet nastreven tegen elke overtredende persoon of entiteit, tot het uiterste toegestaan ​​door de wet en billijkheid.